Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie
ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 1 im. R.A. Cebertowicza w Głownie,

95-015 Głowno, ul. Kopernika 24/26, tel. 042/7190788

Nazwa stanowiska: główny księgowy

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: 95-015 Głowno, ul. Kopernika 24/26

Rodzaj umowy: umowa o pracę

WYMAGANIA związane ze stanowiskiem:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Spełnia jeden z poniższych warunków;

a)       ukończyła ekonomiczne  studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)       ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

c)       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)       posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 6. Praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (Pakiet MS Office, Excel) oraz programów księgowych ( Vulkan księgowość) , SIGMA;
 7. Znajomość i praktyczne zastosowanie przepisów prawa regulujących pragmatykę związaną ze stanowiskiem (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości), przepisów regulujących funkcjonowanie samorządów, KPA i innych przepisów wykorzystywanych na danym stanowisku;
 8. Dodatkowe wymagania: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obsługa techniczna urządzeń biurowych;
 9. Wskazane doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej.

ZAKRES ZADAŃ wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowywanie preliminarzy budżetowych na dany rok kalendarzowy;
 2. Prowadzenie dziennika „Głównego”;
 3. Prowadzenie analityki i syntetyki kont;
 4. Prowadzenie kart wydatków;
 5. Sporządzanie okresowych, rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych:
 6. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac, sprawozdań Z-03, Z-06, sprawozdania o stanie i ruchach środków trwałych ( F-03 );
 7. Dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;
 8. Sprawdzanie dokumentów księgowych  pod względem formalnym i rachunkowym, zatwierdzanie   i dekretowanie;
 9. Naliczanie oraz dokonywanie odpisów funduszu socjalnego i księgowanie dochodów                      i wydatków socjalnych;
 10. Odpowiedzialność za terminowe przekazywanie danych do  list płac z  funduszu socjalnego;
 11. Finansowe rozliczanie inwentaryzacji;
 12. Przestrzeganie  dyscypliny finansów publicznych;
 13. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 1. Sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli,
 2. Sporządzanie umów najmu,
 3. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. curriculum vitae i list motywacyjny;
 2. kserokopia dowodu osobistego;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe (świadectwa pracy, referencje);
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.04.2015r. . do godz.12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Kopernika 24/26 w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół  Nr 1 w Głownie”.

INNE INFORMACJE:

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Zespołu Szkół Nr 1 pod adresem : www.cebertowicz.com.pl

Koperty z ofertami zostaną otwarte dnia 27.04.2015r. o godz. 12.30, osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 28.04.2015r.  o godz. 17.00

w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Kopernika 24/26, sala nr 1.

Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Kopernika 24/26

Zespół Szkół Nr 1im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie         3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.