WYBIERZ CEBERTOWICZA !
Szkoła jest:
Bezpieczna – posiada monitoring.
Przyjazna uczniom.
Dobrze wyposażona (3 pracownie komputerowe PC i MAC, centra multimedialne).
Oferuje szeroki zakres zajęć praktycznych, na terenie szkoły i w specjalistycznych firmach.
Proponuje zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.
Realizuje projekt unijny „Dajmy szansę” rozwijający zainteresowania uczniów na zajęciach z języków obcych, informatyki, przedmiotów zawodowych  i innych.

WYBIERZ CEBERTOWICZA !!!

Szkoła jest:

 • Bezpieczna – posiada monitoring.
 • Przyjazna uczniom.
 • Dobrze wyposażona (3 pracownie komputerowe PC i MAC, centra multimedialne).
 • Oferuje szeroki zakres zajęć praktycznych, na terenie szkoły i w specjalistycznych firmach.
 • Proponuje zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.
 • Realizuje projekty unijne.

REGULAMIN NABORU 2017/2018

Łódzki Kurator Oświaty
ŁKO.WNP.101 z.4.2016 r.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2016
Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a takie składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do, publicznych szkól ponadgimnazjalnych, w województwie łódzkim

Na podstawie § 14 ust. 3, załącznika nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
zarządza się, co następuje:

Szkoły ponadgimnazjalne

  • Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 22 czerwca 2016 godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 lipca 2016 godz. 12:00 do dnia 14 lipca 2016 godz. 12:00.
  • Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 maja 2016 do dnia 31 maja 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 lipca 2016 godz. 12:00 do dnia 15 lipca 2016 godz. 12:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 3 czerwca 2016 oraz wr postępowaniu uzupełniającym w dniu 15 lipca 2016 godz. 12:00 .
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru)o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 24 czerwca 2016 do dnia 28 czerwca 2016 godz. 12:00.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 28 czerwca 2016 godz. 12:00 do dnia 30 czerwca 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 18 lipca 2016.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w’dniu 4 lipca 2016 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016 do godz. 12:00.
  • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia owyborze tej szkoły – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 4 lipca 2016 godz. 12:00 do dnia 6 lipca 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016 do godz. 15:00.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 4 lipca 2016 godz. 12:00 do dnia 11 lipca 2016 godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 9 sierpnia 2016 godz. 12:00 do dnia 11 sierpnia 2016 godz. 15:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 12 lipca 2016 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 12 sierpnia do godz. 12:00.
  • Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 12 lipca 2016 od godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 12 sierpnia do godz. 15:00.